Značkové alkohol testery, domácí i profesionální

Alkohol tester.biz HOT LINE : +420 732 642 337/  Zdarma poštovné při objednávce testerů nad 5 000,- CZK


Obchodní podmínky a doručení

Provozovatel E.Shopu www.alkohol-tester.biz
Kateřina Kučerová, DiS
Branka 937, 763 26, Luhačovice
IČO: 74247441 

1. Obecná ustanovení:

  Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.alkohol-tester.biz Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dodavatele), kterým je provozovatel internetového obchodu www.alkohol-tester.biz a kupujícího (odběratele).
  Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stra- nou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č.40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.) vše ve znění novel.
  Odběratel se zavazuje seznámit se s těmito obchodními podmínkami před tím, než si objedná zboží. Po objednání zboží se má za to, že odběratel obchodní podmínky vzal na vědomí a souhlasí s nimi.
 

2. OBJEDNÁNÍ alkoholtesteru:

 Po ukončení objednávky Vám cca do 5-ti minut přijde na emailovou adresu, kterou jste uvedli při registraci nebo při objednávce, automatické potvrzení a její shrnutí. Pokud se tak nestane, zkontrolujte, zda-li jste nezadali chybně Váš email. V případě, že je email zadán správně a potvrzení Vám přesto nepřišlo, tak nás prosím kontaktujte na telefonním čísle +420 732 642 337.
  Odeslání objednávky je pro kupujícího, který si vybral zboží, závazné. Zboží - alkoholtester prodávajíc- ího se tak stává předmětem koupě, které si kupující prostřednictvím elektronického obchodu objednal. Kupující se zavazuje uhradit prodávajícímu kupní cenu v požadované výši.

 

3. DODACÍ podmínky:

 Jelikož je e-shop www.alkohol-tester.biz specializovaný obchod, jsou všechny alkoholtestery zpravidla SKLADEM. A  kupujícímu jsou tak doručeny do druhého pracovního dne.
  U stanovených měřidel řady FC je doba expedice delší, pro nutnosti vystavení kalibračního listu k datu prodeje.

  Z důvodu rychlé obrátky může dojít k vyprodání zásob zvoleného produktu. Za tyto výjimečné situace se internetový obchod alkohol-tester.biz předem omlouvá. O této skutečnosti budete informováni.
 
  Zásilka standardně obsahuje daňový doklad, vyplněný záruční list a český návod.
  
Dodavatel odesílá objednané zboží na adresu uvedenou v objednávce.

4. EXPEDICE - zásilkovu službou:

> Přepravce obchodu alkohol-tester.as: Česká Pošta, s.p.
> Cena poštovného: při odeslání na dobírku 136,-Kč vč. 21% DPH
   Při objednávce alkohol testerů nad  5 000,-vč. DPH - poštovné ZDARMA!!!

   Omlouváme se, ale na Slovensko NEODESÍLÁME.
> Expedice alkohol testerů:
   Probíhá ve všední dny kolem 11:00 (zpravidla jsou vyřízeny všechny přišlé objednávky od 10:00 toho dne)
> Forma odeslání: Balík do ruky na území ČR
   Jedná se o moderní, rychlou a spolehlivou přepravu.
   Česká pošta, s.p. zde garantuje doručení následující pracovní den po předání na poštu přímo na uda- nou dodací adresu. Doručování Obchodních probíhá ve všední dny přibližně v časech 7:00-17:00 (v jednotlivých lokalitách se liší).
   Pokud nejste doručovatelem zastiženi na adrese, zanechá pracovník České pošty,s.p. písemné upo- zornění o uložení zásilky. Ta je na poště uložena po dobu 7mi dnů.     
   Za pozdní dodání vzniklé díky České poště, s.p. firma provozující e-shop neručí.

> Bezpečí expedovaných alkoholtesterů:
   Detektory alkoholu jsou důkladně zabaleny do protinárazových obálek případně balíku a jsou pojištěny proti poškození nebo ztrátě.

> Potvrzení o expedici:
   Po podání balíčku na poštu obdrží kupující na e-mail bližší informace o zásilce (přibližně mezi 15-18 hod). Může tak sledovat aktuální stav zásilky na stránkách přepravce - České pošty, s.p.

5. PLATBA za alkoholtestery:

> Dobírka - zboží bude odesláno jako dobírkový balík s využitím služeb České pošty s.p. K celkové ce- ně zboží budou připočítány expediční náklady ve výši 136,- Kč (vč. 21% DPH)
> Převodní příkaz (zálohová faktura, proforma) - Prodávající vygeneruje zálohovou fakturu v hodnotě objednaného zboží a zašle ji e-mailem kupujícímu. Po uhrazení této faktury (den připsání na účet doda- vatele) pod příslušným variabilním symbolem, který platbu identifikuje, zašle prodávající objednané zboží na dodací adresu kupujícího s využitím služeb České pošty s.p. K celkové ceně budou připočítány ex- pediční náklady ve výši 102,- Kč (vč. 21% DPH)

    Detektory alkoholu, drogové testy a jiné nabízené druhy zboží zůstávají do úplného zaplacení majet- kem prodávajícího.

6. CENA za zboží:

   Všechny ceny alkoholtestrů, testů na drogy a jiných druhů nabízeného zboží nabízené v tomto inter-netovém obchodě, jsou uvedeny jako ceny aktuální a platné pro kupujícího. Provozovatel je plátcem DPH.
   Prodávající si vyhrazuje právo změny cen i v průběhu dne bez předcházejícího upozornění.

7. Prodejní doba:

Elektronický obchod na www.alkohol-tester.biz:  24 hodin denně, 7 dní v týdnu

8. Převzetí alkohol testerů - testů na drogy:

   Zákazník je povinen prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechani- cké poškození obalu výrobku, je zákazník za přítomnosti dopravce povinen zkontrolovat stav zboží, a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost potvrdit doprav- cem. Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán no- vý výrobek. Zákazník má také právo od smlouvy odstoupit.
   Podepsáním dodacího listu zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy pak nelze brát zřetel a budou zamítnu- ty.
   Jestliže kupující zboží neprohlédne nebo nezařídí, aby bylo prohlédnuto v době přechodu odpověd- nosti za poškození zboží, nemůže uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce. Týž den kdy ku- pující zjistil vady zboží, je povinen podat písemnou zprávu prodávajícímu.

   Kupuící je dále povinen neprodleně po převzetí zásilky zjistit, zda byla objednávka odeslána kompletní, tedy zda obsah balení alkohol testeru odpovídá skutečnosti, tedy je součástí faktura a řádně oraženy záruční list. Pokud by zásilka nebyla kompletní, neprodleně kupující o této skutečnosti informuje prodávajícího, který na své náklady provede nápravu. V případě ale, že kupující o chybějících dokladech bude prodávajícího informovat později, pak se jedná o vystavení duplikátu, zde je účtován smluvní poplatek 250,-Kč bez DPH.

9. Ochrana osobních údajů:

   Prodávající se zavazuje respektovat Vaše soukromí a zaručuje, že všechna Vámi poskytnutá data bude používat pouze pro svou potřebu, s Vaším souhlasem, a že je v žádné podobě neposkytne třetí osobě s  výjimkou případů dopravy výrobků na adresu kupujícího. Prohlašujeme, že dodržujeme ustano- vení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
   Kupující má možnost svůj souhlas s používáním poskytnutých dat kdykoliv písemně odvolat. V tako- vém případě prodávající data o kupujícím zlikviduje.   

10. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY www.alkohol-tester.biz :

   Odběratel je povinen si před prvním použitím výrobku řádně a neodkladně prostudovat záruční pod- mínky a těmito se řádně řídit.

   Internetový obchod alkohol-tester.biz poskytuje na dodané zboží záruku v zákonné délce 24 měsíců. Po tuto dobu odpovídá za všechny vady výrobku, které má zboží při převzetí kupujícím nebo které se objeví v průběhu záruční doby. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí alkohol testeru spotřebitelem.
  V rámci záruky a záruční opravy se nárokuje výhradně oprava zboží, nikoli jeho vylepšení proti původnímu stavu.

Záruka se nevztahuje na závady vzniklé:
- neodbornou manipulací se zbožím,
- závady vzniklé mimo vliv dodavatele - např. náraz, pád, voda, sluneční záření apod.
- škod vzniklých z provozu alkohol testeru a v důsledku nesprávného používání zboží, vnějšími událost- mi, nešetrným zacházením, neodbornými zásahy do zboží, nedodržením technických podmínek pro ins- talaci a provozování zboží
- záruka se též nevztahuje na běžné opotřebení zboží způsobené jeho používáním
- došlo-li k neoprávněné změně v záručním listu

  Při reklamaci, které nebudou oprávněné, budou kupujícímu naúčtovány náklady za opravu - ceny jsou shodné s cenami za pozáruční opravu a to včetně poštovného. Alkoholtestr bude zpět odeslán na dobírku.

11. REKLAMACE:

   Reklamace se řídí reklamačním řádem, který vyplývá ze znění Zákona o ochraně spotřebitele (Zákon č. 634/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů, platný k 1.6.2005)

  
Práva kupujícího z odpovědnosti za rozpor s kupní smlouvou a z odpovědnosti za vady zboží (dále jen reklamace) musí být vždy uplatněna v souladu s tímto reklamační řádem v platném znění, který je neoddělitelnou součástí kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím. Prodávající je povinen seznámit kupujícího s obsahem reklamačního řádu vhodným způsobem - v tomto případě zveřejněním na www stránkách.

   V případě, že kupující objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby 24 měsíců  od nákupu poruchu nebo závadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale chybou výroby nebo použitých materiálů tedy vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží. U detektorů alkoholu se konkrétně jedná o vadné čidlo nebo vadnou elektroniku.

Uplatnění reklamace:
   Reklamaci může odběratel uplatnit zasláním alkohol testru dodavateli, nebo jej přímo zaslat do autorizovaného servisního střediska, jehož adresa je uvedena v záručním listu - v takovém případě se doba vyřízení reklamace zkrátí. Lhůta pro vyřízení reklamace je třicetidenní od data převzetí zásilky. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.

   Kupující by měl uplatnit reklamaci bez zbytečného odkladu ihned po zjištění vady. V případě, že kupující bude alkoho test po zjištění vady nadále používat a způsobí tak rozsáhlejší poškození, nebude reklamace uznána.

Podmínky pro úspěšnou reklamaci:
- reklamované zboží doručte nejpozději do 24 měsíců ode dne zakoupení na naši adresu
- předložit originální záruční list, případně kopii doklad o nákupu alkohol testru
- přiložit průvodní dopis, kde uvedete:
  - udání důvodu reklamace (popis projevu závady v průvodním dopise)
  - email, nebo jiný kontakt, kam Vám budou zaslány informace o průběhu reklamace
  - Vaši zpáteční adresu
- reklamované zboží musí na své náklady kupující dopravit osobně nebo zaslat na místo uplatnění reklamace

Vyřízení reklamace:
   Dodavatel posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka emailem či telefonicky o způsobu vyřízení reklamace.
   Prodávající je oprávněn rozhodnout o reklamaci sám a není povinen vyhovět žádosti kupujícího o posouzení oprávněnosti reklamace třetí osobou. Prodávajíc je dále oprávněn rozhodnout sám o způsobu provedení záruční opravy. Kupující nemůže bez souhlasu prodávajícího předat zboží k opravě třetí osobě, myšleno jiné kalibrační laboři, jež není uvedena na záručním listě. V takovém případě ztrácí kupující nárok na bezplatné provedení opravy.

   Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne doručení reklamace prodávajícímu, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě.

   Náklady spojené s odesláním reklamovaného zboží zpět kupujícímu hradí v případě oprávněné reklamace prodávající. Podle občanského zákoníku má zákazník právo na úhradu účelně vynaložených nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady. Chce-li je kupující poplatit musí doložit doklady o nutných nákladech prodávajícímu.
(zjištěná závada: vadné čidlo nebo vadná elektronika
u alkohol testeru)
   V případě neoprávněné reklamace prodávající účtuje kupujícímu náklady, které prodávajícímu s jejím vyřízením vznikly - práce servisního technika, poštovné, aj.
(u detektoru alkoholu nebyla zjištěna žádná závada nebo byla provedena kalibrace)

Rozpor s kupní smlouvou
   V případě, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu uvedl zboží do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou zboží, nebo jeho opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.
   Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí zboží, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze zboží nebo pokud se neprokáže opak.

Odstranitelné vady
   Vady, jejichž odstraněním neutrpí vzhled, funkce a kvalita zboží, a oprava může být řádně provedena ve stanovené lhůtě, jsou vady odstranitelné. Posouzení charakteru vady přísluší prodávajícímu. Za vadu se u alkohol testru považuje vadné čidlo, nikoliv kalibrace jež způsobena opotřebením věci jejím obvyklým užíváním.
   Prodávající je povinen v takovém případě vadu bezplatně a bez zbytečného odkladu odstranit a zboží opravit. Kupující může požadovat výměnu zboží pouze v případě, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. Není-li výše uvedený postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit.

   V případě, že se u zboží projeví stejná odstranitelná vada i po předchozích nejméně dvou opravách nebo vyskytnou-li se u zboží současně alespoň tři odstranitelné vady, má kupující stejná práva, jako by se jednala o vadu neodstranitelnou.

Neodstranitelné vady
   Vady, které nelze odstranit a které brání řádnému užívání zboží, jsou vady neodstranitelné. U alkoholu testeru se za neodstranitelnou vadu považuje
vadná elektronika. Kupující je v takovém případě opráv- něně požadovat výměnu zboží nebo od smlouvy odstoupit.
   V případě jiné neodstranitelné vady věci, která však nebrání v jejím užívání, vzniká kupujícímu právo na přiměřenou slevu z ceny zboží.

Řešení sporů
   V případě, že prodávající reklamaci odmítne jakožto neoprávněnou, nebo dojde-li v průběhu reklamačního řízení k jinému sporu, je kupující oprávněn obrátit se na soudního znalce a vyžádat si u něj posudek o oprávněnosti reklamace. V případě, že výše uvedený znalecký

12. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY:

 Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dodavatel nesplní smluvené podmínky dodání.

  Byla-li kupní smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku (např. internet, elektronická pošta, telefon apod.) má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14-ti dnů od převzetí plnění (v souladu se zákonem č.367/2000Sb., § 53, odstavce 6). Kupu- jící, který není spotřebitelem, nemůže toto právo uplatnit. Toto právo neslouží primárně jako způsob ře- šení reklamace zboží.

  Rozhodnete-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, zašle zboží zpět tak, aby se v rámci 14-ti denní lhůty (určující je datum odeslání) vrátilo zpět na naši korespondenční adresu uvedenou v kontaktech a to za následujících podmínek:
- zboží musí být nepoškozené, bez známek užívání nebo opotřebení,
- zboží musí být v původním nepoškozeném obalu,  
- zboží musí být kompletní (vč. příslušenství, záručního listu, návodu na použití),
- společně se zbožím musí být zaslán doklad o koupi nebo jeho kopiI
   Součástí musí být také dopis, s textem, ze kterého bude patrný Váš záměr jednostranně odstoupit od smlouvy:
"Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD. MM. RRRR č. (číslo faktury) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na účet číslo:____________.
                                                                                          Datum a podpis."
   Zboží je možné doručit osobním vrácením nebo doručením zboží na vlastní náklady prostřednictvím některého z přepravců (např. Česká pošta). Zboží zpět musí být zasláno pouze běžnou balíkovou poš- tou. Zásilky dobírkou nebudou přijaty.
   Při splnění uvedených podmínek nemůže spotřebiteli vzniknout žádná újma na jeho právu odstoupit od smlouvy. Prodávající avšak vůči spotřebiteli může uplatnit kompenzaci za snížení hodnoty vraceného zboží, pokud k takovému snížení hodnoty dojde poškozením dodaného zboží nebo nedodáním zboží v jeho kompletním stavu. Případnou kompenzací není dotčeno právo  spotřebitele na odstoupení od smlou- vy bez jakékoli sankce.
  Prodávající má právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží, je zároveň povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky nejpozději do 30 dnů od odstoupení a to složenkou nebo převodem a to na základě sděleného způsobu úhrady.
   Kupující nemůže (podle § 53, odstavce 7) odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.

13. Závěrečná ustanovení ALKOHOL TESTER.biz:

   Odesláním objednávky přijímá kupující bez výhrad veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i cenu platnou v den odeslání objednávky, včetně expedičních nákladů, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.

   Prodávající je oprávněn obchodní podmínky doplňovat či měnit v souvislosti se změnou platné právní úpravy v souvislosti se změnou na trhu zboží, které prodávající nabízí. Neúčinnost jednotlivých usta- novení smluvních obchodních podmínek se nedotýká účinnosti zbylých ustanovení. Na místo neúčin- ného ustanovení nastupuje platné ustanovení, které ve své obchodní působnosti následuje jako příští.

   Údaje uvedné na těchto webových stránkách se nesmějí bez souhlasu držitele autorských práv kopí- rovat a dále používat.

   Tyto "Obchodní podmínky" jsou platné od 13.5.2009.

Těmito tlačítky podpoříte a doporučíte naše stránky ostatním uživatelům internetu. Děkujeme.

Váš košík je zatím prázdný...
Přejít na obsah košíku přejít na košík
Přihlásit se | Registrovat se
Odběr novinek na email
stiskni pro odběr novinek
Aktuality
Levný profesionál! Alkoholtester AL8000 - 3120,- včetně DPH
Levný profesionál! Alkoholtester AL8000 - 3120,- včetně DPH Nejlevnější alkohol tester s elektro- chemickým čidlem. Jedná o model z řady AL. Bezvadná cena - bezvadný výkon! Pokud hledáte profi tester za přijatelnou cenu AL 8000 je pro Vás zajímavou volbou.
Alkohol tester - AL 5500
Alkohol tester - AL 5500 Je skvělou volbou pro osobní kon- trolu zbytkového alkoholu v dechu, jak pro osobní či rodinné účely, tak jej ocení i malé firmy rodinného typu.
PROČ NAKUPOVAT PRÁVĚ U NÁS?
PROČ NAKUPOVAT PRÁVĚ U NÁS? Alkohol testery nabízíme za NEJNIŽŠÍ CENY povolené pro internetový prodej, zboží máme SKLADEM, abychom Vám objednávku mohli co nejdříve odeslat.
Zasíláme PPL a Českou poštou
Zasíláme PPL a Českou poštou U zboží, které je skladem odeslímeme objednávky přes PPL do 10:00 u České pošty - Balík do ruky do 14:00. Cena poštovného s dobírkou od 124,-Kč
Kontakt na provozovatele alkohol tester .biz: TEL.: +420 732 642 337 | E-MAIL: alkohol tester
Tyto stránky ukládají soubory cookies, které pomáhají k jejich správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. Více o cookies Rozumím